Tällä sivulla esitellään näkemyksiä, joita Coen ja Jenkins esittävät kirjassaan Abolishing performance appraisals. Why they backfire and what to do instead.Perusolettamuksista
 • Perusolettamukset ovat tiedostamattomia käsityksiä, mielipiteitä, ajatuksia, perusteita ja lähtökohtia, joita pidämme annettuina ja tosina vaikka emme tuokaan niitä julki.
 • Perusolettamuksia pidetään tosina ilman todisteita tai arviointia, vaikka ne eivät ole totta, ovat vain osittain totta tai ovat totta vain tietyissä tilanteissa.
 • Menettelytapoja, toimintaa ja prosesseja kehitettäessä perusolettamukset on tärkeää tuoda selkeästi esiin, jotta niiden paikkansapitävyyttä ja haluttavuutta voidaan arvioida.


Arvosanojen käyttöön liittyviä virheellisiä perusolettamuksia ovat
 • Numeroarvosteluun pohjautuvan menettelyn avulla voidaan objektiivisesti ja luotettavasti arvioida yksilön suoritukset
 • Esimiehet ja muut arvioijat ovat oikeudenmukaisia, objektiivisia ja puolueettomia
 • Esimiehet ja arvioidut henkilöt eivät yritä manipuloida suoritusarviointeja halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi
 • Arvioijat pystyvät riittävän hyvin erottamaan yksilön suorituksen tilanteen (systeemin) vaikutuksista


Arvosanoja käytettäessä pitäisi ottaa huomioon seuraavat perusolettamukset
 • Arviointi ja arvosteluprosessit ovat suurelta osin subjektiivisia
 • Useimmat arvioijat ja esimiehet haluavat tietoisesti arvioida ihmisiä oikeudenmukaisesti
 • Tiedostamattomat havaintoja vääristävät näkökulmat ja ennakkoluulot vaikuttavat toisia ihmisiä koskeviin arviointeihin
 • Koulutus ja objektiivinen menettelytapa voivat merkittävästi vähentää havaintoihin ja arviointeihin liittyvää harhaa ja arviointivirheitä, mutta eivät poista näitä ongelmia
 • Yhtä tarkoitusta varten suunnitellut arviointimenettelyt toimivat paremmin kuin monta tarkoitusta samanaikaisesti palvelevat arvioinnit
 • Arvioijina ja arvioitavina ihmiset pyrkivät, vaikkakin usein myönteisin tarkoituksin, manipuloimaan ja vääristämään arvioita saadakseen ennalta toivottuja tuloksia.
 • Useamman arvioijan käyttö voi antaa luotettavamman tuloksen etenkin, jos prosessi perustuu yhteistyöhön, kriteerit ovat selkeät ja arviointi tehdään määriteltyyn tarkoitukseen
 • Systeemi vaikuttaa voimakkaimmin yksilöiden suorituksiin, joten yksittäisen henkilön erityistä osuutta suorituksista on vaikea selvittää
 • Ne muutamat henkilöt, jotka suoriutuvat joko erityisen hyvin tai erityisen heikosti, voidaan erottaa muista etenkin pidemmän ajanjakson kuluessa