Kehityskeskustelun tuloksena alaisen näkemykset esimiehen johtamistavasta ovat esimiehen tiedossa ja esimies on kertonut alaiselle, miten aikoo kehittää johtamistapaansa

Johtamistavan tarkastelun voi aloittaa monella tavalla
- kysymällä, mitä mieltä alainen on esimiehen johtamistavasta ja miten alainen toivoisi esimiehen kehittävän sitä - vaatii alaiselta rohkeutta, halua ja osaamista analysoida ja arvioida esimiehen johtamistapaa ja antaa siitä palautetta
- esimies voi ensin kertoa näkemyksiään siitä, mitä hänen mielestään kuuluu hyvään johtamiseen ja kysyä alaisen mielipidettä kuvailemiensa toimintatapojen tärkeydestä. Sitten hän voi kysyä yleisesti tai yksittäisten toimintatapojen osalta, miten hän on kyennyt toteuttamaan näitä tärkeitä toimintatapoja johtaessaan alaisiaan yleiseensä ja keskustelussa mukana olevaa alaista erityisesti. Kannan ottaminen ensin eri toimintatapojen tärkeydestä voi olla alaiselle helpompaa, kuin suoraan palautteen antaminen.
- esimies voi kertoa, miten on edellisen kehityskeskustelun jälkeen yrittänyt kehittää johtamistapaansa ja pyytää alaista kommentoimaan onnistumista
- jos esmiehelle on hiljattain tehty 360 asteen palaute, voi johtamisesta lähteä keskustelemaan sen perusteella. Keskustelu on käytävä alaisen ehdoilla ottaen huomioon, mihin alainen on valmis.

Lopuksi esimiehen olisi hyvä kiteyttää miten hän aikoo kehittää johtamistapaansa johtaessaan kyseistä alaista ja yleisemmin koko ryhmäänsä. Tämä kannattaa tehdä niin konkreettisesti, että alasen on helppo havaita, milloin esimies toteuttaa suunnitelmaansa ja kehittää johtamistapaansa sovitulla tavalla.

Esimies voi vain harvoin ottaa alaistensa kaikki toiveet huomioon. Niiltä osin kuin esimies ei voi vastata toiveisiin johtamistavan kehittämisestä kannattaa myös tämä todeta ja perustella miksi. Näin ei synny vääriä odotuksia.