Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät -verkosto (community of practice)Verkostossa tapahtuu -sivulla on ajankohtaista tietoa verkoston palaveresta, projekteista ja muista tapahtumista

Miten pääsen mukaan verkostoon ja sen tilaisuuksiin? -sivulla on tietoa ja ohjeita verkostoon liittymisestä

Mitä haluamme oppia, kehittää tai tutkia verkostossa -sivulla on tarkoitus tuoda esiin ideoita, ehdotuksia ja toiveita aiheista, joita verkoston puitteissa halutaan käsitellä.

Toimintamuotojen ideointi -sivulla on tarkoitus ideoida verkostossa tapahtuvaan asioiden käsittelyyn, osamisen kehittämiseen, tiedon tuottamiseen ja kokemustenvaihtoon uusia ja erilaisia työmuotoja ja toimintatapoja.Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät verkoston tarkoitus ja työmuodot


Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät on kehityskeskusteluasiantuntijoiden maksuton riippumaton yhteistyöverkosto, jonka tavoitteita ovat alustavasti
- kehityskeskustelujen toimivuudenja hyödyllisyyden edistäminen
- kehityskeskusteluosaamisen kehittäminen
- kehityskeskusteluja koskevan tutkimustiedon hyödyntäminen
- kehityskeskusteluja käsittelevien tutkimusten edistäminen ja tukeminen
- hyvien kehityskeskustelukäytäntöjen esittely jakokemuksista oppiminen
- kehityskeskusteluvalmennusten sisältöjen, menetelmienja toteutustapojen kehittäminen
- kehityskeskusteluja käsittelevän wikijulkaisun toteuttaminen niin, että se on avoimesti ja maksutta sekä kouluttajien ja kehittäjien että kehityskeskusteluja käyvien esimiesten ja alaisten käytettävissä.

Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät –verkosto on tarkoitettu sekä ulkoisille että organisaatioiden sisäisille kehityskeskustelujen kehittäjille, kouluttajille ja tutkijoille.

Verkoston työmuotoina ovat keskustelu-, kokemustenvaihto-, ideointi – ja kehittämispalaverit, pienimuotoiset action learning tai action research -projektit sekä wikityöskentely.

Palavereissa voidaan esimerkiksi
- Esitellä omaa kehityskeskusteluvalmennusta ja saada muilta ideoita ja sparrausta sen kehittämiseen. Samalla muut voivat vastavuoroisesti oppia esittelijän kokemuksista.
- Käsitellä kehityskeskusteluihin ja kehityskeskusteluvalmennukseen liittyviä kysymyksiä, näkökulmia, teemoja tai ongelmia niin, että saadaan kaikkien käyttöön uusia ideoita, näkemyksiä ja toimintamalleja.
- Esitellä case-esimerkkejä sekä organisaatiokohtaisista että esimies- tai ryhmäkohtaista kehityskeskustelukäytännöistä ja niiden kehittämisestä.
- Esitellä kehityskeskusteluja koskevien tutkimusten ja selvitysten tuloksia.


Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät -verkoston esittely- ja käynnistyspalaverit

Ensimmäinen esittely- ja käynnistyspalaveri järjestettiin 4.2.2009 klo 12.30 - n.16.30 Helsingissä. Tämän jälkeen palavereita toteutetaan keväällä 2009 kiinnostuksen mukaan Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Muutkin paikkakunnat ovat mahdollisia.

Verkoston palavereihin ilmoittaudutaan aina erikseen. Palaverien ajankohdat, paikat, asialistat ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Kehityskeskusteluwikin Verkostossa tapahtuu -sivulla.

Esittely- ja käynnistyspalaverien asialista

- Miten minä valmennan esimiehiä ja henkilöstöä kehityskeskusteluihin-kokemustenvaihtoteeman puitteissa Kari Lahti esittelee toteuttamiensa kehityskeskusteluvalmennusten sisältöä, materiaaleja ja toteutustapaa
- Keskustelu Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät –verkoston tarkoituksesta, tavoitteista ja työmuodoista
- Kehityskeskusteluwiki verkoston yhteistyön, kehityskeskustelujen kehittämisen ja tiedon välittämisen apuvälineenä